Oude projecten
We take care of your website
Website Content SEO Writing. MarsConnects wrote one of the pages into Dutch with keywords based on in-depth SEO research.  The text has been localized as well;  it’s clearly written and it’s effective for the Dutch (and English) people who are looking for having their (official) documents or website to be translated into Russian. ELENA TRANSLATIONS is a translation agency specialized in sworn translations of official documents from Russian into Dutch or English and vice versa. They work with native speakers and can also translate your blogs, website content, and any document you need to have translated into Russian when you do business with Russia.

Web Content in Dutch, localized, and with a good SEO

MarsConnects has got a vast experience with writing and translating web content from English into Dutch. Being Google Adwords certificated and native Dutch are advantages for profit-making businesses. Wе wоrk hаrd tо gеt hарру сlіеntѕ. Іf уоu nееd professionally written or translated and localized Wеbѕitе content, соntасt uѕ, рrоvidе uѕ with thе infоrmаtiоn wе nееd аnd lеt’ѕ ѕtаrt tо wоrk оn уоur gоаlѕ. Wе mаkе ѕurе уоu gеt wеbѕitе content thаt’s реrfесtlу fitѕ уоur buѕinеѕѕ, tаrgеtѕ уоur рrеfеrrеd аudiеnсе with а gооd ЅЕО, аnd iѕ оf high quаlitу.
Elena Translations Vertaling Nederlands naar Russisch en vice versa_ Website Content SEO Writing

Author

Mars

SEO, ondernemerschap, fitness, muziek en astronomie zijn mijn grootste interesses (vandaar de afkorting van mijn naam Margaretha (roepnaam Margreet) naar "Mars"). Voordat ik in 2016 aan MarsConnects begon, was ik bij verschillende organisaties in Nederland werkzaam als projectmedewerker, management assistent en personal assistant. Door deze ervaringen weet ik hoe organisaties werken en waar zij tegenaan lopen.

Met MarsConnects help ik bedrijven en organisaties met hun websites, zodat deze effectief zijn: de juiste bezoekers en meer verkoop van producten of diensten. Meer hierover is te lezen op "Over ons".

Met mijn twee honden (van de straat gehaald toen ze nog een puppy waren) woon ik in Tbilisi, Georgië. Maar heimwee naar Nederland groeit. Ik mis mijn familie, vrienden, muntdrop, vanillevla en het gezeur over het weer. Er wordt dus hard gewerkt om medio 2021 weer in Nederland te gaan wonen!